מרכזייה: 04-6598111 | שירות ומכירה: 04-6598113 | Sherut@maytronics.com | ק.יזרעאל 19350 | רשימת מפיצים וחנויות | רישום אחריות

חווית בריכה יוצאת דופן מתחילה ב:

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה 10.5.16

מיטרוניקס בע"מ
("החברה")


ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה


שתתקיים ביום ג' ה- 10 במאי 2016, בשעה 14:00, במשרדי החברה שבקיבוץ יזרעאל. על סדר יומה של האסיפה:

  1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.
  2. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר: קוסט, פורר, גבאי את קסירר ודיווח על שכרו לשנת 2015.
  3. מינוי מחדש של דירקטורים המכהנים (למעט דירקטורים חיצוניים אשר כהונתם תימשך כדין).
  4. אישור תיקרה ויעדי מענק שנתי של מנכ"ל החברה, מר איל טרייבר, לשנת 2016, בהתאם למדיניות התגמול של החברה.
  5. תיקון מדיניות התגמול של החברה כך שתכלול אפשרות למתן פטור לנושאי משרה ותאפשר לועדת התגמול והדירקטוריון הענקת מענק משתנה בשיקול דעת מלא לנושאי משרה שהינם כפופי מנכ"ל, והענקת מענק לנושאי המשרה האחרים בשיקול דעת בסך כולל שלא יעלה על שלוש משכורות בשנה.
  6. תיקון תקנון ההתאגדות של החברה כך שיכלול אפשרות למתן פטור לנושאי משרה ודירקטורים בחברה, לרבות לנושאי משרה ודירקטורים אשר הינם בעלי זיקה לקיבוץ יזרעאל - קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ (להלן: "הקיבוץ").
  7. הענקת כתבי פטור לנושאי משרה ודירקטורים בחברה, לרבות נושאי משרה ודירקטורים אשר הינם בעלי זיקה לקיבוץ.
  8. אישור מחדש למתן כתבי התחייבות מראש לשיפוי דירקטורים ונושאי המשרה שהינם בעלי זיקה לקיבוץ.

המועד הקובע לקביעת זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה האמורה לעיל, יחול ביום: ה' ה- 7 באפריל, 2016, בתום יום המסחר בבורסה; המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הוא יום א' ה- 1 במאי, 2016; המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה למשרד הרשום של החברה הינו עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הינו עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. בעלי המניות של החברה רשאים להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמם או באמצעות מיופה כח אשר הוסמך לכך כדין, ובלבד שיפוי הכח יופקד במשרדה הרשום של החברה, לא יאוחר מ-48 שעות לפני המועד שנקבע לכינוס האסיפה.

מידע נוסף על ההחלטות שעל סדר היום של האסיפה ניתן למצוא בדו"ח המיידי שפרסמה החברה ביום 31 במרץ 2016 (מספר אסמכתא: 2016-01-021168) אותו ניתן למצוא באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ -http://maya.tase.co.il וכן באתר ההפצה של רשות ניירות ערך -http://www.magna.isa.gov.il.

 

מיטרוניקס בע"מ                  

 

גרסא באנגלית